Những vấn đề nêu trên tự nó không liên quan gì đến đảng phái chính trị hoặc nhờ vả vào “giải pháp chính trị đảng phái.” Ngược lại, chính nhờ vào tư cách độc lập, tôi có thể làm việc với cả hai bên nhằm cải thiện an toàn công cộng, giảm thiểu các tội ác như trộm nhà cắp xe, v.v… Với kinh nghiệm thành viên của Ủy ban Giao thông VTA, tôi sẽ vận động các nguồn tài trợ giải quyết tình trạng kẹt xe.

Tôi hãnh diện với thành tích yểm trợ các giải pháp đặt biệt giúp đỡ người vô gia cư. Khi làm nghị sĩ, tôi sẽ vận động ngân sách xây thêm nhà cửa và gia tăng chăm sóc cho những người bị bệnh tâm thần. Tôi đã từng có các giải pháp tiết kiệm ngân sách cho thành phố và sẽ tiếp tục sử dụng kinh nghiệm tài chánh nhằm tiết kiệm ngân sách tiểu bang, và dùng tiền đó yểm trợ cho trường học và đại học.

Tôi là một người di dân, lớn lên và theo học tại trường công lập. Tôi lập nên sự nghiệp chuyên viên cố vấn tài chánh và đầu tư, sau đó tôi quyết định tham chính để phục vụ thành phố và tòan khu vực. Nhìn lại, tôi đã thực hiện được “Giấc Mơ Nước Mỹ.” Với kinh nghiệm giải quyết nhiều vấn đề thiết yếu trong phục vụ người dân, đã khích lệ tôi tiếp tục pục vụ cho tòan thể cư dân trong địa hạt Nghị Sĩ đơn vị 15. Xin quý cử tri cho tôi vinh dự được phục vụ tất cả quý vị.

Signature-JohnnyKhamis.jpg